วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน

ใบบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รหัสประจำตัว4721408007 ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ...)นางสาวลัดดาวัลย์ นามสกุล ศรีทอง
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คุณวรนุช สาเกผล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

ฝึกประสบการณ์วันที่ 1-30พฤศจิกายน 2550
1-11-50
-ศึกษาและทำความรู้จักสถาบันฯ
ศึกษางานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

2-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำจดหมายเลขและเอกสารทางราชการ

5-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดเรียงเอกสาร

6-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ตรวจสอบและจัดเรียงเลขที่เอกสาร

7-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม

8-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำทะเบียนคุมฏีกา

9-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชีแยกประเภท

12-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำเอกสารตรวจสอบราคาค่ารถโดยสาร

13-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำจดหมายตรวจสอบราคารถตู้

14-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง

15-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน

16-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ

19-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จัดทำรายงาน ขจ.

20-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

21-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

22-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

23-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

26-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

27-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

28-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

29-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

30-11-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)


ฝึกประสบการณ์วันที่ 1-28 ธันวาคม 2550
2-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

3-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

4-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

5-12-50
หยุดวันพ่อ

6-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

7-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

10-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

11-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

12-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

13-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

14-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

17-12-50
ลากิจ

18-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

19-12-50
-คีย์เอกสารข้อมูลบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
คีย์บัญชีพัสดุ ปี2550 (เล่ม1)

21-12-50
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2)
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

24-12-50
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2)
จัดทำเอกสารใบสำคัญต่างๆ

25-12-50
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2)
จัดทำใบตรวจรับพัสดุ

26-12-50
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2)
จัดทำแฟ้มรายงานวัสดุประจำปี

41
27-12-50
-ตรวจสอบยอดคงเหลือของพัสดุ
จัดเรียงพัสดุและจัดทำรหัส

28-12-50
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2)
จัดทำทะเบียนคุมฏีกา

ฝึกประสบการณ์วันที่ 2-30 มกราคม 2551
2-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
คีย์ใบเบิกพัสดุในแต่ละครั้ง

3-1-51
-แก้ไขรายงานพัสดุเล่ม 1-2
ตรวจนับสินค้าในห้องคลังสินค้า

4-1-51
-ตรวจความถูกต้องของรายงาน
จัดทำจดหมายของทางราชการ

7-1-51
-ตรวจความเรียบร้อยของรายงาน
จัดทำแฟ้มพัสดุเล่ม 1-2

8-1-51
-คีย์รายการบันทึกการจ่ายชำระเงินของ ขจ.
จัดส่งเอกสารให้แผนกต่างๆ

9-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
ทำบัญชีแยกประเภท

10-1-51
-จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรอง
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ

11-1-51
-จัดทำทะเบียนคุมฏีกา
จัดทำจดหมายของทางราชการ

14-1-51
ลากิจ

15-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
ตรวจสอบและแก้ไขแฟ้มบัญชี

16-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
ตรวจนับสินค้าในห้องพัสดุ

17-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
จัดเรียงเอกสารของทางราชการ

18-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
จัดทำทะเบียนคุมฏีกา

21-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
จัดทำรหัสในใบเบิก

22-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
จัดทำจดหมายและเอกสารของทางราชการ

23-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
ตรวจสอบความเรียบร้อยของแฟ้มพัสดุ

24-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
จัดทำเอกสารและใบสำคัญต่างๆ

25-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
จัดเก็บเอกสารของแต่ละเดือน

28-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
รวบรวมใบสำคัญต่างๆและจัดเก็บลงแฟ้ม

29-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
ออกใบเสร็จรับเงินค่าห้องพัก

30-1-51
-คีย์ข้อมูลบัญชีพัสดุปี 2551 (เล่ม 2) เดือนมกราคม
ออกใบเสร็จค่าห้องพัก

31-1-51

-คีย์เอกสารและออกใบเสร็จรับเงินค่าห้อพัก

มา 57 วัน ลาป่วย - วัน ลากิจ 4 วัน มาสาย - วัน กลับก่อน - วัน
รวมชั่วโมงการทำงาน 406 ชั่วโมง (ปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมง)รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรการศึกษา

รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมี 3 ส่วน คือ
1. งานของฝ่ายพัสดุ-อาคารสถานที่
2. งานของฝ่ายการเงิน-บัญชี
3. การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างWebsite
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 – 30 พฤศจิกายน 2550
1) หน้าที่ในส่วนของงานฝ่ายพัสดุ-อาคารสถานที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 การจัดทำแบบฟอร์มคีย์ข้อมูลของเอกสารทะเบียนคุมทรัพย์สิน(ของส่วนราชการ) ลงในMicrosoft Excel ในการจัดทำแบบฟอร์มคีย์ข้อมูลเอกสารทะเบียนคุมทรัพย์สินการลงรายละเอียดของรายการในใบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ในรายละเอียดแต่ละส่วน เช่น ประเภทของครุภัณฑ์ รหัสสินค้า ลักษณะ/คุณสมบัติ รุ่น/ยี่ห้อ ชื่อผู้ขาย ที่อยู่ ประเภทของเงิน วิธีการได้มา เป็นต้น ในการคีย์ข้อมูลต้องมีการแยกประเภทเป็นส่วนๆโดยการแยกตามประเภทของการใช้งาน หมวดวัสดุสำนักงาน หมวดวัสดุไฟฟ้า หมวดงานบ้านและการเกษตร หมวดก่อสร้าง ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา

1.2 จัดทำแบบฟอร์ม-คีย์เอกสารข้อมูลของบัญชีพัสดุลงใน Microsoft Excel ในการจัดทำแบบฟอร์ม-คีย์ข้อมูลเอกสาร การลงรายละเอียดของราชการในใบเบิกพัสดุ ประกอบด้วย ชื่อผู้เบิก ฝ่าย/ภาค/โครงการ รายการจำนวนที่เบิก จำนวนที่อนุญาต ลงรหัสสินค้าเป็นต้น คำนวณยอดคงเหลือของแต่ละรายการ เพื่อง่ายต่อการจดจำและค้นหาโดยแยกตามหมวดวัสดุสำนักงาน หมวดวัสดุไฟฟ้า หมวดงานบ้านและการเกษตร หมวดก่อสร้าง

1.3 การจัดทำใบตรวจรับพัสดุประจำปีงบประมาณ 2550-2551 การจัดทำใบตรวจรับพัสดุการลงรายการรายละเอียดของ เลขที่เอกสาร ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง ของชนิดสินค้า รายการสั่งซื้อ การใส่รหัสตามชนิดของสินค้าโดยใส่รหัสแยกตามประเภทของครุภัณฑ์ ตามหมวดวัสดุสำนักงาน หมวดวัสดุไฟฟ้า หมวดงานบ้านและการเกษตร หมวดก่อสร้าง และเขียนเอกสารใบเบิก พัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกสินค้าและอุปกรณ์แต่ละชนิด

1.4 การคีย์ข้อมูลบุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในเรื่องรักษาค่าพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรเพื่อรายงานข้อมูล

1.5 การจัดเรียงพัสดุและจัดทำรหัสของพัสดุในห้องคลังสินค้าเช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์งานบ้านและการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยติดป้ายชื่อประเภทของวัสดุเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ โดยติดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทการใช้งาน เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาในการนำมาใช้งานและตรวจนับวัสดุในแต่ละรายการซึ่งจะทำให้การหายอดคงเหลือในบัญชีพัสดุเพื่อตรวจสอบว่าของเหลือเท่าไหร่ ถ้าของใกล้หมดจึงต้องสั่งซื้อสินค้าเพื่อทำให้การเบิกจ่ายสินค้ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 – 28 ธันวาคม 2550
2) หน้าที่ในส่วนของงานฝ่ายการเงิน-บัญชี ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตลอดระยะเวลาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1. ทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
2. จัดทำเอกสารรายงานสรุปรายการของทะเบียนหน่วยงาน
3. คีย์เอกสารจัดเก็บรายได้ของ GF
4. คิดบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
5. คิดบัญชีกระดาษทำการปี 48
6. คิดบัญชีจัดทำทะเบียนคุมเงินทดลอง
7. คิดบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร
8. คิดบัญชีแยกประเภทงบประมาณประจำปี
9. ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
10.ทำรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
11.จัดทำรายงานผลงบทดลอง
12.จัดทำเอกสารรายงานเงินเดือนของบุคลากร
13.สรุป-จัดทำรายงานเงินเดือนแต่ละเดือน
14.จัดทำทะเบียนคุมฏีกาของปีงบประมาณของปี 2550-2551
15.คีย์รายการบันทึกรายจ่ายชำระเงินอื่นๆ
16. คีย์รายการบันทึกการชำระเงินของ ขจ.


ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 – 31 มกราคม 2551
3) หน้าที่ในส่วนของการศึกษาเพิ่มเติมให้ปฏิบัติตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.1การสร้างWebsite โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจและได้ศึกษาจากการค้นคว้าหาความรู้ในหนังสือจากห้องสมุดของทางสถาบันและจากการสอน คำแนะนำของอาจารย์ในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคอยให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการสร้าง Website คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการออกแบบ การวางCode การDesignงาน ในการออกแบบWebsite เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดหัวเรื่อง ปุ่ม การใช้เครื่องมือLayout ในการสร้างส่วนต่างๆ การใช้Table ในการวางโครงร่าง ฯลฯ

3.2การใช้ โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพซึ่งอาจารย์ที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้สอนและให้คำแนะนำในส่วนที่เราสนใจและต้องการที่จะศึกษาเพื่อนำมาประกอบการตกแต่งเว็บ การใช้โปรแกรม Photoshop นั้นสามารถจะนำมาใช้ในการตกแต่งรูปภาพเช่น การลบจุดตำหนิ การปรับความคมชัดของรูป การใส่สีให้สวยขึ้น การสร้าง Banner การสร้างโลโก้ เพื่อนำไปใส่ในเว็บที่เราได้ออกแบบ ซึ่งสามารถทำได้

หลักการและเหตุผล


ในปัจจุบันนี้การศึกษามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ,วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี , คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ๆ และมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา อาจจะศึกษาได้จากการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม และการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อทำความรู้ที่ได้ศึกษามานั้น นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ,การปฏิบัติงาน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเลือกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการ ทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และสามารถนำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้จากการปฏิบัติงานนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมานาน เป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอบรม และเป็นองค์กรที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีทางด้านการฝึกอบรม ซึ่งองค์กรแห่งนี้เปิดให้บริการห้องประชุมสำหรับการจัดอบรม จัดเลี้ยง จัดประชุม สัมมนา พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน